Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Noutati

Noutati

NEWSLETTER 1 – Promovarea principiului egalității de şanse

Principiul egalității de șanse va fi abordat transversal în cadrul acestui proiect: în toate activitățile realizate în cadrul proiectului participarea egală a femeilor și bărbaților la diferite evenimente și reuniuni va fi asigurată. La baza procesului de incluziune sociala activă prin măsuri de ocupare se află principiul egalității de șanse, iar efortul nostru este de a asigura oportunități egale pentru toți. Astfel, toate acțiunile se vor adresa grupurilor vulnerabile, fără deosebire de sex, rasă, cetățenie etc.

Nivelurile la care va fi integrat principiul egalității de șanse în cadrul proiectului:

– Managementul proiectului și echipa de implementare: Echipa care va asigura managementul și implementarea proiectului va fi alcătuită în egală măsură din femei și bărbați. În cadrul echipei manageriale se va valorifica experiența fiecărui membru fără a ține cont de gen, vârstă sau de statut, distribuția sarcinilor bazându-se pe criteriul competenței. Principiul care stă la baza managementului proiectului este acela de “leadership împărtășit”, fiecare dintre responsabilitățile alocate membrilor echipei manageriale fiind distribuite în raport cu experiența în domeniu și adecvarea la activitățile manageriale specifice.

– Grupul țintă al proiectului: se va asigura și facilita accesul oricărei persoane din grupul țintă la activitățile proiectului, indiferent de rasă, etnie, sex, vârstă. Principiul egalității de șanse va fi urmărit în mod explicit prin criteriul de selecție a grupului țintă, urmărindu-se un procent egal între studenții de sex feminin și cel masculin participanți la program. În procesul de selecție a participanților la instruire se vor acorda șanse egale tuturor persoanelor care vor să urmeze cursurile disciplinei de medicină de urgență veterinară, indiferent de rasă sau apartenența etnică. Premiile în cadrul cursurilor disciplinei medicinei de urgență veterinară vor fi acordate pe criterii de performanțe deosebite, examen final, implicarea grupului țintă în activitatea de predare – învățare, fără a se ține cont de gen, rasă, etnie, religie etc. Se va promova în cadrul proiectului și după încheierea acestuia conceptul de abordare integrată, în sensul încorporării principiilor egalității de șanse dintre femei și bărbați, al eliminării disparităților de gen și discriminărilor pe motive de sex în derularea cursurilor de medicină de urgență veterinară.

– La nivelul activității de formare, studiului si rețelei parteneriale: materialele vor conține texte cu privire la combaterea discriminării, modulele vor conține un capitol specific „Acces egal al tuturor proprietarilor de animale la servicii performante de urgență veterinară”.

– La înființarea și dezvoltarea rețelei de parteneriat se va respecta principiul egalității de șanse și gen, participarea în cadrul rețelei fiind accesibilă tuturor organizațiilor din domeniul medical veterinar. Studiul va cuprinde un capitol specific „Accesul egal al medicilor veterinari pe piața muncii”.

 

––––––––––––––-

 NEWSLETTER 2 – INFORMATII DE INTERES PENTRU STUDENTI – A FOST ELABORATA NOUA CURRICULA IN DOMENIUL MEDICINEI VETERINARE DE URGENTA.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL DISCIPLINEI:

Însușirea de către studenți a cunoștințelor despre afecțiunile animalelor încadrate ca urgențe medicale-veterinare, a modului în care se realizează triajul urgențelor și a modalităților de intervenție în aceste situații, în scopul obținerii unor competențe moderne în corelație cu necesitățile actuale ale practicii medicale veterinare.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

Însușirea modalităților de:

– indentificare a urgențelor medicale veterinare

– realizare a triajului și evaluării pacienților în stare critică

– efectuare rapidă a modalităților de diagnostic și a modului de lucru a aparaturii de diagnostic a urgențelor

– realizare a abordului venos, fluidoterapiei, hemotransfuziei, anesteziei și analgeziei

– resuscitare cardio-respiratorie

– monitorizare a pacienților în stare critică

Însușirea practică a modului de intervenție în urgențele specifice diferitelor aparate și sisteme

Realizare de materiale suport – Ghid de urgențe medicale veterinare

Realizarea unei proceduri moderne de evaluare a studenților care au urmat modulele de ”Medicină veterinară de urgență” în scopul identificării competențelor dobândite.

 

PT INFORMATII PRIVIND INSCRIERILE VA RUGAM SA CONTACTATI UMATOARELE PERSOANE:

  1. FMV BUCURESTI: asistentul de proiect d-na. asist. univ. dr. Manuela Pascal
  2. FMV CLUJ-NAPOCA: d-na. secretara Ivan Camelia

 

––––––––––––––-

 NEWSLETTER 3 – In atentia instituţiilor publice, companiilor, întreprinderilor, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor ale studenţilor din domeniul medical veterinar

RETEA SECTORIALA IN DOMENIUL MEDICINEI VETERINARE DE URGENTA

 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, implementează proiectul “Medicina veterinară de urgenţă – inovare şi noi competenţe în sistemul universitar medical veterinar”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/156/1.2/G/136748.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unei reţele sectoriale între centrele universitare/ instituţiile publice/ companiile/ întreprinderile/ asociaţiile profesionale/ asociaţii ale studenţilor din domeniul medical veterinar pentru o mai bună corelare între învăţământul superior medical veterinar cu cerinţele pieţei muncii în contextul crizei economice.

In vederea atingerii acestui obiectiv, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, are plăcerea de a vă invită să participaţi la constituirea Reţelei Sectoriale Medical Veterinară, organism consultativ, având următoarele obiective strategice:

 

Din punct de vedere educaţional şi al activităţii de cercetare:

– promovarea accesului egal la educaţie universitară pentru un număr cât mai mare de absolvenţi de învăţământ preuniversitar

– satisfacerea nevoii de competenţă a mediului socio-economic prin reformarea învăţământului superior pe baza dobândirii de competenţe reale şi în conformitate cu schimbările economice şi cu dinamica pieţei muncii

– Promovarea conceptelor de antreprenoriat şi creşterea competenţelor antreprenoriale ale absolvenţilor de învăţământ superior

– armonizarea învăţământului superior cu cerinţele şi exigenţele pieţei muncii şi centrarea pe student a procesului de predare – învăţare

– îmbunătăţirea şi inovarea serviciilor de predare – învăţare prin utilizarea de noi tehnologii şi prin intensificarea activităţilor de cercetare

 

Din punct de vedere al guvernanţei şi resurselor umane:

– Depunere de eforturi comune pentru îmbunătăţirea calităţii în învăţământul superior în vederea creşterii competitivităţii şi a prestigiului universităţilor româneşti;

– promovează diversificarea, evaluarea şi ierarhizarea universităţilor din România, cu finanţare diferenţiată, în vederea ameliorării sistemului recunoaşterii naţionale a contribuţiilor şi a valorilor ştiinţifice ale instituţiilor de învăţământ superior, corespunzător anvergurii competitive a fiecăreia;

– promovarea unui învăţământ superior orientat pe valori, creativitate, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate şi prin perfecţionarea competenţelor cadrelor universitare

– creşterea capacităţii corpului profesoral de a menţine un nivel calitativ ridicat al procesului de învăţământ, astfel încât studenţii să capete abilităţi ce le permit accesul pe o piaţă a muncii tot mai concurenţiale, în special pentru absolvenţii de studii superioare.

– Încurajarea progresului femeilor din mediul universitar pe parcursul carierei lor profesionale şi accesului acestora la procesul de luare a deciziilor;

 

Din punct de vedere al colaborării cu mediul socio-economic şi al integrării regionale:

– Încurajarea transferului de inovare şi know-how dintre mediul universitar şi mediul socio-economic

– Intensificarea colaborării mediului universitar şi mediului socio-economic prin dezvoltarea de proiecte comune de investiţii, cercetare, stagii de practica şi programe de intership sau voluntariat

– Dezvoltarea de programe de perfecţionare destinate specialiştilor din mediul socio-economic

– Promovarea principiilor dezvoltării durabile în furnizarea serviciilor învăţământului superior

 

Din punct de vedere al internaţionalizării:

– Creşterea gradului de mobilitate al studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi al personalului administrativ din universităţi (in-come şi out-going);

– Dezvoltarea şi promovarea unor programe comune de studii universitare şi de master cu universităţi din străinătate

– Dezvoltarea unor programe de studii tip dubla diploma şi a unor programe de doctorat in cotutela

– Creşterea gradului de participare a reprezentanţilor mediului socio-academic la evenimentele ştiinţifice cu caracter internaţional.

 

Pentru detalii privind procedura de aderare la Reţea persoanele de contact sunt:

Pentru USAMV – FMV Bucuresti

– Prof. univ. Dr. Ion Alin Bîrţoiu

– Asist. univ. Dr. Alexandru Viţălaru

Adresa de corespondenta:

Biroul de proiect POSDRU -136748 – MUV

Splaiul Independenţei, nr. 105, sector 5, Bucuresti, Romania

sau pe adresa de e-mail: posdru136748@gmail.com

Pentru USAMV Cluj-Napoca – FMV: Prof. univ. Dr. Aurel Muste

 

––––––––––––––-

 NEWSLETTER 4 – INCEPEREA CURSURILOR DE MEDICINA VETERINARA DE URGENTA LA USAMV – FMV BUCURESTI

 

Planificare cursuri

Anul 5 specializarea medicina veterinara – grupa 1

Modul 1 – Ghid de conduita in urgente majore: 05.11.2014

Modul 2 – Urgente respiratorii: 12.11.2014

Modul 3 – Urgente ale aparatului urinar: 19.11.2014

Modul 4 – Urgente gastrointestinale: 24.11.2014

Modul 5 – Urgente endocrine si metabolice: 27.11.2014

Modul 6 – Urgente neurologice: 03.12.2014

Modul 7 – Urgente in accidentul rutier si caderile de la inaltime: 10.12.2014

 

Anul 5 specializarea medicina veterinara – grupa 2

Modul 1 – Ghid de conduita in urgente majore: 07.11.2014

Modul 2 – Urgente respiratorii: 14.11.2014

Modul 3 – Urgente ale aparatului urinar: 21.11.2014

Modul 4 – Urgente gastrointestinale: 26.11.2014

Modul 5 – Urgente endocrine si metabolice: 21.11.2014

Modul 6 – Urgente neurologice: 05.12.2014

Modul 7 – Urgente in accidentul rutier si caderile de la inaltime: 12.12.2014

 

Anul 6 specializarea medicina veterinara

Modul 1 – Ghid de conduita in urgente majore: 06.11.2014

Modul 2 – Urgente respiratorii: 13.11.2014

Modul 3 – Urgente ale aparatului urinar: 20.11.2014

Modul 4 – Urgente gastrointestinale: 25.11.2014

Modul 5 – Urgente endocrine si metabolice: 28.11.2014

Modul 6 – Urgente neurologice: 04.12.2014

Modul 7 – Urgente in accidentul rutier si caderile de la inaltime: 11.12.2014

 

––––––––––––––-

 NEWSLETTER 5

17.11.2014

In data de 16.10.2014 a avut loc la sediul FMV Bucuresti Seminarul de promovare a proiectului “Povesti de succes – femeia medic veterinar”

Studentii participanti au avut ocazia sa i-a contact cu profesionisti femei in domeniul medicinei veterinare si sa asculte prelegile acestora.

Concluziile seminarului au reliefat faptul ca piata muncii ofera in prezent o multitudine de oportunitati viitoarelor absolvente ale studiilor superioare de medicina veterinara. Procentul de absolventi femei a studiilor de medicina veterinara este mai mare decat cel al barbatilor, dar totusi piata muncii in acest domeniu este afectata de prejudecati in egala masura cu alte domenii de activitate. O informare permanenta a studentilor ofera sanse crescute de protejare in viitor de actiuni de discriminare si, de asemenea, ofera sansa unei noi generatii de profesionisti de a schimba mentalitati.

 

––––––––––––––-

 NEWSLETTER 6

11.04.2015

In data de 10.04.2015 a avut loc la sediul FMV Bucuresti Seminarul de promovare si diseminare a rezultatelor Studiului “Medicina veterinara – student – sistem universitar – piata muncii”

 Medicina Veterinară are nevoie de o deschidere în abordarea multidisciplinară a urgenţelor.

Proiectul acopera nevoia de abilitati si cunostinte cerute pe piata muncii, componenta de interventie de urgenta reprezentant un procent ridicat al interventiilor efectuate in cadrul cabinetelor medical veterinare.

Includerea noii discipline – MUV in Planurile de invatamant ale partenerilor reprezinta un pas necesar si important in cresterea sanselor de angajare a absolventilor pe piata muncii.

Informatii privind continutul studiului pot fi consultate la urmatorul link: http://muv.fmvb.ro/studiul-medicina-veterinara-student-sistem-universitar-piata-muncii/
 

––––––––––––––-

 NEWSLETTER 7

04.04.2015

Newsletter – Masa rotunda USAMV Bucuresti

In data de 03.04.2015 s-a desfasurat la sediul USAMV Bucuresti Masa rotunda cu tematica Impactul medicinei veterinare de urgenţă în pregătirea teoretică şi activitatea practică a medicului veterinar

Acest eveniment a reprezintat o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relații de parteneriat cu principalii actori din educație și mediul socio-economic. Scopul principal a fost de a încuraja transferul de bune practici între mediul socio-economic și mediul academic prin dezvoltarea de proiecte comune de investiții, stagii de practică, cercetare sau programe de voluntariat în domeniul medical veterinar.

Evenimentul s-a derulat in cadrul activitatii 3 a proiectului, ce vizeaza crearea unei Retele sectoriale in domeniul medicinii veterinare de urgenta.

In urma intalnirii s-a reliefat faptul ca medicina Veterinară are nevoie de o deschidere în abordarea multidisciplinară a urgenţelor. Piaţa şi varietatea pacienţilor, dar şi a entităţilor morbide nu fac altceva, decât să deschidă noi orizonturi şi provocări ale profesiei, provocări la care mediul universitar trebuie să răspundă prin deschiderea unui nou subiect de studiu. Cele 2 universitati partenere au demarat procedurile de includere a noii discipline in Planurile de invatamant. Disciplinele de medicină de urgenţă vor pregăti noii absolvenţi pentru a răspunde prompt provocărilor medicale la care sunt supuşi în locurile de muncă pe care le vor ocupa în viitor.

 

 ––––––––––––––-

 NEWSLETTER 8

09.04.2015

Newsletter – Masa rotunda USAMV Cluj-Napoca

In data de 08.04.2015 s-a desfasurat la sediul USAMV Cluj-Napoca Masa rotunda cu tematica Importanta medicinei veterinare de urgenta in pregatirea continua a specialistilor veterinari

Acest eveniment a reprezintat o oportunitate semnificativă de a cunoaște și de a dezvolta relații de parteneriat cu principalii actori din educație și mediul socio-economic. Scopul principal a fost de a încuraja transferul de bune practici între mediul socio-economic și mediul academic prin dezvoltarea de proiecte comune de investiții, stagii de practică, cercetare sau programe de voluntariat în domeniul medical veterinar.

Evenimentul s-a derulat in cadrul activitatii 3 a proiectului, ce vizeaza crearea unei Retele sectoriale in domeniul medicinii veterinare de urgenta.

In urma intalnirii s-a reliefat faptul ca medicina Veterinară are nevoie de o deschidere în abordarea multidisciplinară a urgenţelor. Piaţa şi varietatea pacienţilor, dar şi a entităţilor morbide nu fac altceva, decât să deschidă noi orizonturi şi provocări ale profesiei, provocări la care mediul universitar trebuie să răspundă prin deschiderea unui nou subiect de studiu. Cele 2 universitati partenere au demarat procedurile de includere a noii discipline in Planurile de invatamant.

 

––––––––––––––-

NEWSLETTER 9

08.05.2015

Newsletter – Conferința finală a proiectului POSDRU 136748 „Medicina veterinară de urgență – inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar”

In data de 07.05.2015 s-a desfasurat Conferinta finala a proiectului POSDRU 136748 „Medicina veterinară de urgență – inovare și noi competențe în sistemul universitar medical veterinar”. Evenimentul s-a desfasurat la sediul Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti, Aula Prof. univ. Dr. Aurel Popoviciu, Splaiul Independenţei, nr. 105, sector 5, Bucureşti.

In cadrul conferintei s-au prezentat rezultatele proiectului si impactul acestora asupra viitorilor absolventi – medici veterinari, in sensul cresterii abilitatilor profesionale si sanselor de angajare viitoare.

Au fost acordate diplome de participare tuturor studentilor ce au absolvit cele 7 module de studiu.

Avand in vedere impactul creat de proiect si solicitarile studentilor noua disciplina va fi introdusa in Planurile de invatamant ale universitatilor partenere in anul universitar urmator. In prezent disciplinele sunt aprobate de Consiile profesorale ale facultatilor si au fost elaborate fise de disciplina.

––––––––––––––-